1. REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU

I. Informacje Ogólne.

Szanowni Państwo – będąc naszym Gościem akceptujesz nasz regulamin!       

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów oraz warunków pobytu. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu (rezerwacji). Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowa wynajmu Apartamentu, rezerwacja).
Apartament – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej wynajemapartamentow.com, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

II. Rezerwacje.

1. Klient kontaktuje się telefonicznie, wypełnia formularz kontaktowy/dokonuje rezerwacji na stronie www.rezerwacjanoclegu.pl,  przesyła na adres e-mail: moja@rezerwacjanoclegu.pl zapytanie dotyczące wybranego przez niego apartamentu celem dokonania rezerwacji.
2. Apartamenty Rodzinne przesyła na adres e-mail Klienta wstępne potwierdzenie rezerwacji, potwierdza ją telefonicznie lub wiadomością sms. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 20% wartości pobytu, w ustalonym terminie.
3. Rezerwacja zostaje potwierdzona z dniem zaksięgowania na koncie Apartamentów Rodzinnych wymaganej przedpłaty.
4. Rezerwacji stanowi umowę wynajmu, która wchodzi w życie pod warunkiem wpłaty zadatku za usługę.
5. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
       

III. Anulowanie rezerwacji i jej zmiana.
       
1. Klient może anulować rezerwację telefonicznie lub pisemnie, drogą elektroniczną. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi, jednak prosimy pamiętać, że każdego Klienta traktujemy indywidualnie.
2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Apartamentów Rodzinnych, jeżeli dostępny ten sam lub inny Apartament, który może zostać zaproponowany Klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Zmiana rezerwacji nie jest możliwa jeżeli dotyczy wysokiego sezonu (wakacje, sylwester, długie weekendy). Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wywiązał się z umowy (brak przyjazdu), Apartamenty Rodzinne  uprawnione są do potrącenia wpłaconego zadatku lub całości opłaty za pobyt.
3. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowa podczas rezerwacji, Apartamenty Rodzinne  zastrzega sobie prawo do uzyskania od Klienta dodatkowych opłat lub zerwania umowy, co wiąże się z nie udostępnieniem go Klientowi lub jego opuszczeniem przez Klienta.
4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia Apartamenty Rodzinne nie zwracają pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
5. Apartamenty Rodzinne mogą anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Apartamenty Rodzinne (awaria w Apartamencie lub inne zdarzenie losowe). Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu innego Apartamentu o podobnym standardzie w tej samej lokalizaji. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament umowa ulega rozwiązaniu, a Apartamenty Rodzinne ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconego przez niego zadatku.

IV. Warunki płatności.

1. Wymagana wpłata zadatku w wysokości 20% wartości pobytu lub całość kwoty w ustalonym terminie.
2. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uregulować przelewem w termienie ustalonym z obsługą lub gotówką w dniu przyjazdu.
3. Apartamenty Rodzinne może pobrać opłatę za: dodatkowe usługi sprzątania, wymianę ręczników i pościeli podczas pobytu Klienta, za zameldowanie przed wyznaczonymi godzinami – po akceptacji przez pracownika obiektu lub za późniejsze wymeldowanie po akceptacji przez pracownika obiektu.
     

V. Warunki pobytu.

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, natomiast kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z pracownikiem, w zależności od dostępności Apartamentu. Zameldowanie odbywa się od godziny 16:00 przez całą dobę, dla wszystkich lokalizacji.
2. Klient zobowiązany jest  do poinformowania pracownika Apartamentów Rodzinnych o ewentualnym zagubieniu kluczy od Apartamentu lub wyrządzonych w nim szkodach i niezwłocznego pokrycia kosztów strat. Wysokość odszkodowania ustalają Apartamenty Rodzinne według własnej kalkulacji.
3. Zabronione jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, palenie papierosów w Apartamencie oraz częściach Wspólnych, łamanie zasad P.Poż., BHP, niszczenie Apartamentu lub wynoszenie z Apartamentu jego jakichkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie Apartamenty Rodzinne są uprawnione do obciążenia Klienta kosztami, które pozwolą na doprowadzenie Apartamentu do stanu poprzedniego.

4. W przypadku rażącego naruszenia określonych zasad, Apartamenty Rodzinne są uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu w asyście Policji.

VI.Ochrona danych osobowych RODO.


Zgodnie z art. 13  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż:


1) Administratorem klienta danych osobowych są Apartamenty Rodzinne.
Apartamenty Rodzinne zobowiązują się do przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
2) Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.
4) Odbiorcami Klienta danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom recepcji obiektu, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.
6) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości Apartamentów Rodzinnych.
7) Klienta dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
8) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.